5 tỷ  (Giá chủ đầu tư). Pháp lý đầy đủ

1,3 tỷ Sản phẩm bán