Căn hộ dịch vụ

7tr/th Sản phẩm cho thuê
6tr/th Sản phẩm cho thuê
7tr/th Sản phẩm cho thuê
7tr/th Sản phẩm cho thuê
8tr/th Sản phẩm cho thuê
Căn hộ dịch vụ
7.5tr/th Căn hộ dịch vụ D2D
7tr/th Sản phẩm cho thuê
7tr/th Sản phẩm cho thuê
8.5tr/th Sản phẩm cho thuê
7 tr/th Sản phẩm cho thuê
6 tr/th Sản phẩm cho thuê