rõ ràng

2,1 tỷ Sản phẩm bán
1,05 tỷ Sản phẩm bán
1,3 tỷ Sản phẩm bán